โปรแกรมมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร:

Foundation Year (Pathway Programs):

แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: one-to-one foundation programs and one-to-many foundation programs.

 • นักเรียนสามารถสมัครหลังจบ Year 11 (เทียบเท่า Grade 12).
 • ระยะเวลาของโปรแกรมอยู่ในช่วง 8 ถึง 12 เดือน.
 • มีโปรแกรมเสริมให้เลือกในหลายสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเสนอ.
 • การเรียนจบอย่างสำเร็จให้นักเรียนไปเข้าปีที่ 1 ของปริญญาบัณฑิต
 • ข้อกำหนดทางวิชาการทั่วไป:
  • การสำเร็จ Year 11 ด้วยวิชาเรียนผ่าน 5 วิชา (คะแนนรวม 50% - 60%) 
  • Thai Grade > 2.00 - 3.00
  • IB > 18 - 22 คะแนน.
  • A-Level > DDD.
 • ข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษ:
  • IELTS for UKVI ด้วยคะแนนรวม 5.0 - 5.5 (คะแนนย่อยไม่ต่ำกว่า 4.5 - 5.0).

International Year One (Pathway Programs):

 • การเรียนจบหลัง Year 12 (เทียบเท่า Grade 13)
 • ระยะเวลาของโปรแกรมอยู่ในช่วง 8 ถึง 12 เดือน.
 • โดยทั่วไปมีให้เรียนในสาขาวิชาเชิงมนุษยศาสตร์ ธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ มีบางคณะ ( เช่น ไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมด้านกฎหมาย).
 • สามารถเข้าปีที่ 2 ของปริญญาตรีได้โดยตรง.
 • ข้อกำหนดทางวิชาการทั่วไป:
  • Thai Grade > 2.5 - 3.00
  • IB > 22 - 29 คะแนน.
  • A-Level > CCD - BCC
 • ข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษ:
  • IELTS for UKVI ด้วยคะแนนรวม 5.5 - 6.0 (คะแนนย่อยไม่ต่ำกว่า 5.5 - 5.0)

UK University

 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับนานาชาติสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้
 • ระยะเวลาของช่วงโปรแกรมคือ 3 ปี
 • ข้อกำหนดทางวิชาการทั่วไป:
  • IB > 30 - 38 คะแนน.
  • A-Level > AAB - BBB
 • ข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษ:
  • IELTS for UKVI ด้วยคะแนนรวม 6.5 - 7.0 (คะแนนย่อยไม่ต่ำกว่า 6.0 - 6.5)
 • บางวิชาจำเป็นต้องมีแฟ้มผลงานเพิ่มเติม
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษบางอย่าง (หมวดวิชาการดูแลสุขภาพ การแพทย์ ทันตกรรม) จำเป็นต้องได้รับการสัมภาษณ์
 • วิชาสอบเพิ่มเติมที่จำเป็น:
  • ยาทันตกรรม > UCAT/ BMAT
  • กฎ > โรงเรียนบางแห่งกำหนดให้นักเรียนต้องสอบ LNAT

หลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษ

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้
 • ระยะเวลาของหลักสูตรคือ 1-2 ปี
 • ข้อกำหนดทางวิชาการทั่วไป:
  • คะแนนปริญญาตรี 2:1 (เกรดเฉลี่ยประมาณ 70% ขึ้นไป)
 • ข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษ:
  • IELTS for UKVI ด้วยคะแนนรวม 6.5 - 7.0 (คะแนนย่อยไม่ต่ำกว่า 6.0 - 6.5)

นักเรียนไทยเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาของอังกฤษอย่างไร?

หาวิธีที่คุณสามารถเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรจากกลุ่มปีการศึกษาที่คุณกำลังศึกษาอยู่