Thai UCAS timeline Landing Web Cover 1

คุณเป็นผู้ปกครองหรือนักเรียนที่กําลังพิจารณามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในปี 2024 หรือไม่?
เราได้รวบรวมขั้นตอนการสมัคร UCAS,
วันเปิด-ปิดรับ สมัครสําหรับสาขาวิชาเฉพาะ และขอคําแนะนําเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับเข้าเรียนของคุณ ไว้ทั้งหมดที่นี่!

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณพร้อมสําหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
ในสหราชอาณาจักร LINKEDU ได้จัดทํา
“คู่มือ UCAS สําหรับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใน
สหราชอาณาจักรประจําปี 2024” สําหรับผู้ปกครอง
คู่มือนี้นําเสนอแผนการเรียนแบบทีละขั้นตอน
ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเลือกวิชาไปจนถึงการ
เตรียมเอกสาร กําหนดเส้นทางการลงทะเบียนและการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับ
จากผู้เชี่ยวชาญที่จัดทําโดยที่ปรึกษาที่มี ประสบการณ์ของ LINKEDU รวมถึงคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกมหาวิทยาลัย
การแจ้งเตือนเอกสารการสมัคร และกลยุทธ์ในการเพิ่มโอกาสในการรับเข้าเรียน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนในสหราชอาณาจักร
โปรดติดต่อที่ปรึกษาของเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เราพร้อมมอบทางออกทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการของทุกคน