หลักสูตรปรับพื้นฐานของสหราชอาณาจักรประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่ การเตรียมตัวภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้เข้ามหาวิทยาลัย วิชาทักษะการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยครอบคลุมแง่มุมต่างๆ เช่น การเขียนเชิงวิชาการ การอ้างอิง เทคนิคการอ่านเร็วสำหรับเอกสารอ้างอิง การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานในหลักสูตร และทักษะการนำเสนอ ทักษะเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนมัธยมสู่มหาวิทยาลัย

หลักสูตรปรับพื้นฐานของสหราชอาณาจักร นักเรียนจะเลือกวิชาเลือกตามเส้นทางการศึกษาระดับปริญญาที่ต้องการ พวกเขาสามารถเลือก 2-3 โปรแกรมที่สอดคล้องกับระดับความรู้ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของนักเรียน

เมื่อนักเรียนเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาในสหราชอาณาจักร นักเรียนจะพบกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และวิธีการเรียนแบบใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้ปีการศึกษาพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นช่วงเวลาในการปรับตัวเข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะสามารถปรับปรุงผลการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมาก พัฒนาความมั่นใจในการโอบรับชีวิตในมหาวิทยาลัย และมุ่งมั่นเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โดดเด่นเมื่อสำเร็จการศึกษา