1. หลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักรคืออะไร?

ในสหราชอาณาจักรดีกรีแพทยศาสตรบัณฑิตและศัลยศาสตรบัณฑิต หรือ แพทยศาสตรบัณฑิตแบบสหราชอาณาจักร (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) เรียกย่อว่า MBBS, BMBS หรือ MBChB) เป็นปริญญาตรีทางการแพทย์ซึ่งมอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแพทย์ฝึกหัดในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการออกแบบหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร ชื่อปริญญาอาจแตกต่างกันไปดังนี้:

 • MBChB: University of Aberdeen, University of Bristol, University of Dundee, University of Edinburgh, and 13 other medical schools.
 • MBBCh: Cardiff University and Swansea University, 2 medical schools.
 • MBBChir: University of Cambridge Medical School.
 • BMBS: University of Nottingham, Brighton-Sussex, Peninsula, and 3 other medical schools.
 • BM: University of Southampton Medical School.

ในสหราชอาณาจักรหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตส่วนใหญ่จะใช้เวลาศึกษา 5 ปี   ยกเว้นสถาบันการแพทย์บางสถาบันที่ใช้ระยะเวลา 6 ปี (เช่น กลุ่มมหาวิทยาลัยG5  University of Cambridge, University of Oxford, Imperial College London เป็นต้น หรือสถาบันการแพทย์ในสก็อตต์แลนด์เช่น the University of Edinburgh และอื่น ๆ)

หลักสูตรของโรงเรียนแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักรถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี ตามแบบการสอนที่ว่า "การเรียนรู้จากพื้นฐานมาก่อน ส่วนการปฏิบัติในภายหลัง" ในโปรแกรมปริญญาตรีด้านการแพทย์ที่มีระยะเวลา 5-6 ปี ปีแรก 2-3 ปีเป็น "ภาคของทฤษฎี" ที่นักศึกษาได้รับการสอนความรู้พื้นฐานเช่น วิทยาศาสตร์ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ เภสัชวิทยา และภาษาศาสตร์ทางการแพทย์ผ่านการบรรยายและการสอนแบบกลุ่มเล็ก นอกจากนี้ยังจัดให้นักศึกษาเข้าชมหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลใกล้เคียงและห้องฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความเข้าใจเบื้องต้นในการดำเนินงานประจำวันของโรงพยาบาล

ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้หลักสูตรทฤษฎีการแพทย์ขั้นสูง เรียนรู้.ในหลากหลายวิชา เช่น พยาธิวิทยา โลหิตวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิก นอกเหนือจากการสอนเฉพาะทางแล้ว นักเรียนยังเริ่มมีส่วนร่วมในการอภิปรายกรณีทางคลินิกและได้รับมอบหมายให้ฝึกงานทางการแพทย์ระยะสั้นในโรงพยาบาล ทำให้เข้าใจถึงหน้าที่และงานประจำวันของแพทย์ รวมถึงการตรวจสอบผู้ป่วย, ตรวจสอบประวัติการรักษา, สั่งยา, ดำเนินการตรวจวินิจฉัย, อธิบายและอธิบายแผนการรักษากับผู้ป่วย, บันทึกข้อมูลทางการแพทย์และประวัติผู้ป่วย, และส่งผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทางอื่นเพื่อการวินิจฉัยหรือการรักษาเพิ่มเติมตามความจำเป็น

pawel czerwinski wZHDa7cD7Ps unsplash 1

นักศึกษาแพทย์ในสหราชอาณาจักรจะค่อยๆ เพิ่มเวลาในการฝึกงานในโรงพยาบาล  ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาการเรียนรู้เฉพาะทางในวิทยาเขตเป็นเวลา 5-10 สัปดาห์   (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ถูกออกแบบของโรงเรียนแพทย์ในแต่ละที่) สุดท้ายนี้ นอกเหนือจากการจัดให้มีการฝึกงานในโรงพยาบาลสำหรับนักศึกษาแล้ว โรงเรียนแพทย์ยังจัดให้มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ตั้งใจจะลงทะเบียนและฝึกงานในสหราชอาณาจักรอีกด้วย


2. ข้อกำหนดการเข้าศึกษาต่อสำหรับปริญญาตรีในสาขาแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักรมีอะไรบ้าง

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์ในสหราชอาณาจักร สามารถทำได้ผ่านระบบการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เรียกว่า UCAS หรือโดยการสมัครโดยตรง 

นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ความสามารถด้านวิชาการ

เพื่อสมัครเข้าเรียนในสถาบันการแพทย์ในสหราชอาณาจักร เกรดที่คาดการณ์ได้จะต้องตรงตามความต้องการพื้นฐานต่อไปนี้:

A-LevelAAA (Including Biology and Chemistry)
IB36 points or above
GCSE5-6 GCSE subjects archived 6-9
nathan dumlao ewGMqs2tmJI unsplash 3 1

การสอบเข้า

ในการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์ในสหราชอาณาจักร        โรงเรียนแพทย์เกือบทุกแห่งกำหนดให้นักศึกษาต้องสอบข้อสอบทางการแพทย์ล่วงหน้า สำหรับการเข้าเรียนโดยตรงในปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการแพทย์ โรงเรียนแพทย์ในสหราชอาณาจักรจะใช้การสอบหลักสองรายการ ได้แก่ UCAT หรือ BMAT เป็นการประเมินที่สำคัญสำหรับการสมัครเข้าโรงเรียนแพทย์

UCAT และ BMAT สามารถสอบได้เพียงครั้งเดียวต่อปี และคะแนนสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้น ดังนั้นหากคุณต้องการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการแพทย์ที่กำหนดในสหราชอาณาจักร จำเป็นต้องเข้าใจรูปแบบของข้อสอบล่วงหน้าและเตรียมตัวให้พร้อม

UCAT(The University Clinical Aptitude Test)

UCAT เป็นการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และถูกออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางภาษา คณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์แบบนามธรรม รวมถึงการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการทดสอบความสามารถที่โรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรกำหนดขึ้นสำหรับผู้สมัคร การลงทะเบียนสำหรับ UCAT เปิดในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และช่วงเวลาสอบเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคม

การสอบประกอบด้วยส่วนทั้งหมด 5 ส่วน: (1) Verbal Reasoning เป็นการทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล, (2) Decision Making เป็นการทดสอบทักษะการตัดสินใจ และการใช้วิจารณญาณจากข้อมูลที่ซับซ้อน, (3) Quantitative Reasoning เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับทักษะคณิตศาสตร์ (4) Abstract Reasoning เป็นการทดสอบความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงนามธรรม ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ และ (5) Situational Judgement เป็นการทดสอบทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ความเป็นจริง และความเข้าใจในจริยธรรมทางการแพทย์ 22 สถานการณ์

ระยะเวลาสอบทั้งหมดคือ 2 ชั่วโมง โดยมีพักเวลา 1 นาทีระหว่างแต่ละส่วน นักเรียนจะต้องเริ่มทำส่วนถัดไปทันทีหลังจากพักเวลา แต่ละส่วนมีประเภทคำถามและการจัดสรรเวลาที่แตกต่างกัน

glenn carstens peters npxXWgQ33ZQ unsplash 1
1. การคิดอย่างมีเหตุผลทางภาษา (Verbal Reasoning):ส่วนนี้ใช้เวลา 21 นาทีและประกอบด้วย 11 บทความที่ต้องอ่านและตอบคำถาม เนื้อหาที่ต้องอ่านจะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจในการเข้าใจ มีคำถามหลายตัวเลือกที่ต้องเลือกคำตอบ ส่วนนี้ทดสอบความสามารถของนักเรียนในการเข้าใจข้อมูลจำนวนมาก การคิดตรรกะ และทักษะในการประยุกต์ใช้
2. การตัดสินใจ (Decision Making):ส่วนนี้ใช้เวลา 31 นาทีและประกอบด้วย 29 คำถามที่ต้องเลือกคำตอบหลายตัวเลือก มันประเมินความสามารถในการตัดสินใจและการตัดสินใจของนักเรียน
3. การคิดเชitative Reasoning (Quantitative Reasoning) :ส่วนนี้ใช้เวลา 25 นาทีและประกอบด้วย 36 คำถามที่ต้องเลือกคำตอบหลายตัวเลือก เป็นการทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยตัวเลข แผนภูมิ ตารางหรือรายการ
4. การคิดเชิงนามธรรม (Abstract Reasoning) :ส่วนนี้ใช้เวลา 13 นาทีและประกอบด้วยประมาณ 17 ชุดของภาพพร้อมกับ 55 คำถามที่ต้องเลือกคำตอบหลายตัวเลือก ประเมินความสามารถในการคิดเชิงรูปธรรมและตรรกะของนักเรียนในแนวคิดนามธรรม รวมถึงความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและสรุปข้อสรุป
5. การตัดสินใจในสถานการณ์ (Situation Judgement) :ส่วนนี้ใช้เวลา 26 นาทีและประกอบด้วย 13 สถานการณ์พร้อมกับ 69 multiple-choice มันประเมินความสามารถในการตัดสินใจและกำหนดลำดับความสำคัญในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความเห็นอกเห็นใจ ความยืดหยุ่นในการคิด 
และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการทำงานเป็นทีม

มหาวิทยาลัยแพทย์ในสหราชอาณาจักรที่ต้องการคะแนน UCAT

ในการสอบ UCAT นักเรียนต้องทำการสอบทางคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนประกอบทั้งหมดห้าส่วนในเวลาสั้น ๆ ภายใน 2 ชั่วโมง 

ในเรื่องของการคิดคะแนน สี่ส่วนแรกของ UCAT จะมีการให้คะแนนตามจำนวนคำตอบที่ถูกต้อง ระหว่าง 300 ถึง 900 สำหรับแต่ละsection โดยมีคะแนนรวมทั้งหมดเป็น 3600 คะแนน เฉพาะส่วนที่ห้า ซึ่งเป็นการประเมินตามระดับคะแนนแบบBand โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่Band 1 (ดีที่สุด) ถึงBand 4 (แย่ที่สุด)

โดยอิงจากผลสอบของผู้สมัคร UCAT ในอดีต คะแนนเฉลี่ยสำหรับส่วนที่หนึ่งถึงส่วนที่สี่จะแตกต่างกันในแต่ละปี แต่โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 620-630 โดยในตัวอย่างของผู้สมัครที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2022 คะแนนกลางคือ 628 โดยทั่วไป คะแนน 650 หรือสูงกว่าจะถือว่าเป็นผลสอบที่ดี แต่เนื่องจากการแข่งขันสูงสำหรับที่นั่งของนักเรียนชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์และทันตแพทย์ในสหราชอาณาจักรโดยทั่วไปจะพิจารณาคะแนน 680 หรือสูงกว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานสูง นอกจากนี้ สำหรับส่วนที่ห้าของการประเมินสถานการณ์ ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยต้องการให้นักเรียนมีผลสอบในBand 1 หรือ Band 2 เพื่อได้รับโอกาสสัมภาษณ์

คะแนนของ UCAT มีผลอย่างมากต่อโอกาสที่นักเรียนจะได้รับการเรียกสัมภาษณ์หรือไม่     โรงเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัย Queen Mary มีชื่อเสียงสูงมากในประเทศอังกฤษ และ UCAT เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรับเข้าศึกษา ในกระบวนการคัดเลือกการสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยระบุอย่างชัดเจนว่าคะแนน UCAT คิดเป็น 50% ของการคัดเลือกสัมภาษณ์ ในอดีต นักเรียนที่สามารถได้รับสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะมักจะได้คะแนนสูงกว่าเหนือค่าเฉลี่ย 700 หรือสูงกว่าในแต่ละส่วน พร้อมกับ Band 1 หรือ 2 ในส่วนที่ห้า จึงมีความชัดเจนว่าการทำฟๆaคะแนนที่ต้องการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะตรงตามเกณฑ์ในการเข้าศึกษาทางการแพทย์

BMAT(Biomedical Admissions Test)

นอกจาก UCAT นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาที่โรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยกลุ่ม G5 (University of Cambridge, University of Oxford, Imperial College London, UCL) หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น University of Leeds, Brighton, Keele University, Lancaster University, ฯลฯ จะต้องสอบข้อสอบคณะแพทย์ BMAT

russ ward bqzLehtF8XE unsplash 1

ระยะเวลาการสอบของ BMAT คือ 2 ชั่วโมง และจะครอบคลุมเนื้อหาเชิงตรรกะ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการเขียนเรียงความ การสอบประกอบด้วย 3   ส่วนหลัก

1. ทักษะการใช้ความคิด(Thinking Skills)ส่วนนี้จะใช้เวลา 60 นาที และประกอบด้วย multiple-choice ทั้งหมด 32 ข้อ ข้อสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน (ตรรกะทางตัวเลขและภาพ) และทักษะในการคิดอย่างวิเคราะห์และตรรกะ (การอ้างอิงและการประเมินเหตุผล)
2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้(Scientific Knowledge and Applications)ส่วนนี้ใช้เวลา 30 นาที และประกอบด้วยคำถาม multiple-choice ทั้งหมด 27 ข้อ เป็นการประเมินความเข้าใจของนักเรียนในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในวิชาเช่น ชีววิทยา    (7 ข้อ) เคมี (7 ข้อ) ฟิสิกส์ (7 ข้อ) และคณิตศาสตร์ (6 ข้อ) ระดับความยากของคำถามประมาณเท่ากับระดับ GCSE ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ทักษะการเขียน(Writing Task)ส่วนนี้ใช้เวลา 30 นาทีและประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 3 ข้อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการแพทย์ นักเรียนต้องเลือกคำถามหนในการตอบคำถาม มันประเมินความสามารถในการเลือก เพิ่มข้อมูล และจัดระเบียบความคิด รวมถึงความถนัดในการแสดงออกทางเขียนอย่างกระชับและสอดคล้องกัน

ในเชิงเกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่หนึ่ง คือทักษะในการคิด และส่วนที่สอง คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ จะได้รับคะแนนตามเกณฑ์ที่เป็นช่วง 1.0 ถึง 9.0 โดยคะแนนเฉลี่ยประมาณ 5 คะแนน เกณฐ์คะแนนที่อยู่ในระดับดีจะอยู่ในช่วง 6 คะแนน ในขณะที่คะแนน 7 หรือมากกว่าถือว่าเป็นคะแนนที่อยู่ในเกณฐ์สูง 

ในกรณีของ Writing Task จะมีการให้คะแนนสองชุด: ชุดหนึ่งสำหรับเนื้อหา ซึ่งจะให้คะแนนตามเกณฑ์ 1-5 และชุดหนึ่งสำหรับความถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะให้คะแนนโดยใช้ตัวอักษร A-E

โรงเรียนแพทย์ในสหราชอาณาจักรที่ต้องการคะแนน BMAT

การสอบ BMAT สามารถสอบได้เพียงครั้งเดียวต่อปี โดยการลงทะเบียนจะเปิดในเดือนกันยายน หากนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการแพทย์ในสหราชอาณาจักรที่ยอมรับ BMAT ต้องลงทะเบียนและเข้าสอบผ่านสภาวิชาชีพอังกฤษ (British Council) หรือศูนย์สอบที่ได้รับการยอมรับอื่นๆในเดือนกันยายนของปีที่สมัคร


3. การสัมภาษณ์เข้าเรียนในสถาบันการแพทย์ในสหราชอาณาจักร

เมื่อสมัครเข้าโรงเรียนแพทย์ในสหราชอาณาจักร หลังจากผ่านการประเมินผลการเรียน การสอบ UCAT/BMAT และ Resume  นักเรียนจะต้องเผชิญกับความท้าทายขั้นสุดท้าย นั่นคือการสัมภาษณ์

โดยทั่วไปแล้ว มีประเภทสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันการแพทย์ในสหราชอาณาจักร 3 ประเภทดังนี้:

 • สัมภาษณ์แบบที่มีบุคคลสัมภาษณ์มากกว่า 1 คน(Panel Interview)
 • สัมภาษณ์แบบกลุ่ม(Group Interview)
 • สัมภาษณ์แบบแบบหลายช่องทาง (Multiple Mini Interview- MMI)
sebastian herrmann O2o1hzDA7iE unsplash 2

รูปแบบสัมภาษณ์ MMI (Multiple Mini Interview) ได้รับการใช้งานจากหลากหลายโรงรียนแพทย์ในสหราชอาณาจักร ต่างจากรูปแบบสัมภาษณ์ที่เป็นแบบดั้งเดิม นักศึกษาไม่ต้องเข้าห้องเดียวเพื่อตอบคำถามจากผู้สัมภาษณ์หรือเป็นกลุ่มในการตอบคำถามในลำดับ แต่ต้องย้ายไปยังสถานีสัมภาษณ์ที่แตกต่างกันและผ่านซีรี่ส์ของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการแพทย์ จริยธรรม การแก้ปัญหา เป็นต้น เพื่อทดสอบความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการปรับตัว เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของ MMI นักศึกษาจากมุมมองหลายมุมผ่านจุดวัดที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดว่าพวกเขา (1) มีความสามารถในการเป็นแพทย์ / ทันตแพทย์ได้หรือไม่ (2) มีทักษะการสื่อสาร (3) เข้าใจความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (4) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางการแพทย์และ (5) สามารถทำการตัดสินใจที่เหมาะสมในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของสถานี MMI:

 • Ethical Dilemmas การเผชิญกับความลำบากทางจริยธรรม
 • Prioritisation การจัดลำดับความสำคัญ
 • Teamwork การทำงานเป็นทีม
 • Critical Thinking การคิดอย่างวิเคราะห์
 • Professional Judgement การตัดสินใจที่เป็นมืออาชีพ
 • Communication การสื่อสาร
 • Role-Play การแสดงบทบาทสมมุติ
 • Character Development การพัฒนาบุคลิกภาพ

ถ้าหากนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรีด้านวิชาการแพทย์ของมหาวิทยาลัย  ต่อไปนี้ การสัมภาษณ์ MMI จะเป็นขั้นตอนที่ท้าทายและหนีไม่พ้น:

ในการเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการศึกษาด้านการแพทย์จากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ดีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมุ่งให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องนี้ ผู้สมัครสำหรับปริญญาตรีวิชาการแพทย์อาจมีผลการเรียนที่ดีหรือคะแนนสอบเข้าศึกษาที่โดดเด่น แต่สิ่งเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาความรู้เท่านั้น

หากไม่มีกระบวนการสัมภาษณ์และโปร่งใส จะเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าหน้าที่รับเข้าศึกษาในการรับรู้แรงจูงใจของนักศึกษาที่ต้องการศึกษาการแพทย์หรือวัดว่าพวกเขามีคุณลักษณะและคุณสมบัติมืออาชีพที่จำเป็นต้องมีเพื่อเป็นแพทย์ เช่นทักษะการสื่อสารที่ดี ความเห็นอกเห็นต่อผู้อื่น ความเคารพผู้อื่นและความทุ่มเทให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ดังนั้น ในการเลือกนักศึกษา โรงเรียนแพทย์ในสหราชอาณาจักรไม่เพียงแค่ประเมินผลการเรียนของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังประเมินผลการปฏิบัติงานในความสามารถทางบุคลิกภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้

ดังนั้นการสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับโรงเรียนแพทย์ในการประเมินผู้สมัคร


4. สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ในสหราชอาณาจักรผ่านระบบ UCAS

เมื่อสมัครโปรแกรมปริญญาตรีด้านแพทยศาสตร์ผ่านระบบ UCAS นักเรียนจำเป็นต้องทราบว่าวันสุดท้ายในการสมัครจะปิดก่อนคณะอื่น ๆ เอกสารใบสมัครทุกใบและการเลือกมหาวิทยาลัยต้องส่งให้กับ UCAS ภายในวันที่ 15 ตุลาคมของปี                     ก่อนที่จะเข้าศึกษา สมมติว่านักเรียนต้องการเริ่มการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ในปี 2023 วันสุดท้ายในการสมัครจะอยู่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2022 สำหรับการสมัคร UCAS ทั้งหมด (รวมถึงจดหมายแนะนำจากโรงเรียนที่จะถูกอัพโหลดโดยผู้เขียน)

นอกจากนี้ UCAS มีกฎระเบียบเฉพาะสำหรับการสมัครปริญญาตรีด้านแพทยศาสตร์ UCAS อนุญาตให้นักเรียนสมัครมหาวิทยาลัยได้สูงสุดถึงห้าที่ แต่ไม่อนุญาตให้นักเรียนสมัครมากกว่าสี่มหาวิทยาลัยที่มีปริญญาตรีด้านแพทยศาสตร์ 

UCAS กำหนดให้นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยที่ห้าเป็นคณะที่ไม่ใช่แพทย์ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางการแพทย์ ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพอื่น ๆ นักเรียนที่มีความทะเยอทะยานอาจพิจารณาคอร์สในกายภาพบำบัด การบำบัดอาชีพ หรือสาขาวิชาทางสุขภาพอื่น ๆ


5. สมัครเข้าโรงเรียนแพทย์ในสหราชอาณาจักรผ่านการสมัครโดยตรง

ส่วนใหญ่โรงเรียนแพทย์ในสหราชสมัครส่งใบสมัครผ่านระบบ UCAS อย่างไรก็ตาม บางโรงเรียนแพทย์ในสหราชอาณาจักรยอมรับนักศึกษาต่างชาติผ่านการสมัครโดยตรง (direct application) ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่พลาดกำหนดส่งใบสมัครผ่านระบบ UCAS และยังมีโอกาสเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่สมัครผ่านระบบ UCAS อยู่แล้ว มหาวิทยาลัยที่รับ "การสมัครโดยตรง" ได้แก่ University of Buckingham, Brunel University London, และ University of Central Lancashire (UCLan)

นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ มีบางมหาวิทยาลัยแพทย์ในสหราชอาณาจักรที่ได้นำเข้าโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ที่นักศึกษาจะเรียนวิชาทฤษฎีในสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรก่อน แล้วจะถ่ายโอนไปที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องต่างประเทศเพื่อฝึกปฏิบัติการจริง ตัวอย่างเช่น นักศึกษาแพทย์ที่University of Aberdeen จะเรียนวิชาทฤษฎีในระยะเวลา 3 ปีแรก แล้วจะถ่ายโอนไปที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องต่างประเทศเพื่อทำการฝึกงาน นอกจากนี้ มีบางมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ได้เปิดสาขาวิชาการแพทย์ต่างประเทศในต่างประเทศภายใต้ชื่อของตนเอง ตัวอย่างเช่น Queen Mary University of London ที่เปิดสาขาวิชาการแพทย์ในมอลตา ประเทศเกาะยุโรป


6. โปรแกรมเตรียมพื้นฐานทางการแพทย์

ในสหราชอาณาจักร มีมหาวิทยาลัยบางส่วนที่เสนอโปรแกรมเตรียมพื้นฐานทางการแพทย์ (Medical Foundation) สำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาที่จะศึกษาการแพทย์ แต่ปัจจุบันมีคะแนนสอบที่ต่ำกว่าเล็กน้อย

โปรแกรมเตรียมพื้นฐานทางการแพทย์ในสหราชอาณาจักรต้องการให้นักศึกษามีอายุอย่างน้อย 17 ปีเมื่อเข้าศึกษา โดยหลังจากเสร็จสิ้นหลักสูตรเชื่อมโยงที่มีระยะเวลา 1 ปี และได้คะแนนรวมทั้งหมด 75% หรือสูงกว่านักศึกษาสามารถเข้าสู่โปรแกรมปริญญาตรีสาขาแพทย์ (Bachelor of Medicine) ของมหาวิทยาลัยนั้นผ่านการสอบเข้าและการสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยบางส่วนในสหราชอาณาจักรที่เสนอโปรแกรมเตรียมพื้นฐานทางการแพทย์รวมถึง Aston University, University of Aberdeen, University of Brighton, และ University of Central Lancashire (UCLan) บางมหาวิทยาลัยเหล่านี้มีจำนวนจำกัดสำหรับโปรแกรมเตรียมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยประมาณจำนวน 20 ที่นั่งในแต่ละปี

ถือเป็นข้อพิจารณาสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนมากเมื่อพูดถึงแผนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย


7. วิธีการเป็นหมอในประเทศไทยหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร

เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการกลับมาเป็นหมอในไทย คือต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม     ซึ่งการจะได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมานั้นจะต้องเรียนจบจากสถาบันทางการแพทย์ที่แพทยสภาให้การยอมรับและมีประสบการณ์การทำงานในฐานะแพทย์ฝึกหัด 1 ปี 

หรือ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับโดยแพทยสภา 

การที่เราจะได้มาของคุณสมบัติทั้ง 2 อย่างนี้ต้องทำอย่างไร 

น้องๆสามารถหาข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ทางแพทย์สภาให้การยอมรับได้จากเว็บไซต์ของแพทยสภาโดยตรง https://www.tmc.or.th/foreign_med.php

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด: 03 ตุลาคม 2566

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHEN IRELAND

 1 University of Leicester Medical School, University of Leicester,

U.K หลักสตู ร 5 ปีปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBChB) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสตู ร ณ สหราชอาณาจกัร และรับรองโรงพยาบาลหลักทใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตรและอยูในสหราชอาณาจักร ดังนี้ 

1. University Hospital of Leicester

 1.1 Leicester General Hospital

 1.2 Leicester Glenfield Hospital

 1.3 Leicester Royal Infirmary Hospital

 2. Lincoln Hospital

 3. Northampton General Hospital

 4. Ketterine district Hospital

 5. Peterborough Hospital

 6. Burton Hospital

 7. Bedford Hospital

 2 University of Norwich Medical School, University of East Anglia,

UK หลักสูตร 5 ปีปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสตู ร ณ สหราชอาณาจักร และรับรองโรงพยาบาลหลักที่ใชšในการเรยีนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสตูรและอยู่ในสหราชอาณาจักร ดังนี้

1.Norfolk and Norwich University Hospital

2.James Paget University Hospital

3.The Queen Elizabeth Hospital Kings Linn

4. Norfolk and Suffolk (Mental Health)

 3 School of Medicine, Faculty of Clinical and Biomedical Sciences, University of

Central Lancashire,

 UK หลักสตูร 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร ณ ประเทศอังกฤษ และรับรองโรงพยาบาลหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสตูร และอยู่ในประเทศอังกฤษ คือ Royal Blackburn Hospital

โดยอายุของการรับรองในแต่ละสถาบันจะอยู่ที่ 5 ปีนับตั้งแต่การขอการรับรองครั้งล่าสุด
ซึ่งหากเราดูในเว็บไซต์ของแพทยสภาแล้วไม่พบชื่อของมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เราสนใจอยากจะไปเรียนก็เราสามารถติดต่อทำเรื่องขอให้แพทยสภาทำการรับรองได้
เมื่อเรียนหมอที่อังกฤษจบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร 5 หรือ 6 ปีจากมหาวิทยาลัยไหนก็ตาม
ทุกคนจะต้องมีประสบการณ์การทำงานในฐานะแพทย์ฝึกหัดอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งตรงนี้อาจกลับมาฝึกที่เมืองไทยก็ได้ หรือ ไม่ก็ฝึกต่อที่ประเทศอังกฤษเลยในชั้นปีที่เรียกว่า Foundation Year 1

หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยด้านแพทย์ศาสตร์เราจะได้รับการลงทะเบียนจาก
GMC (General Medical Council) ที่อังกฤษเป็นแบบ Provisional Registration ซึ่งจะใช้เป็นใบอนุญาตให้ฝึกงานใน Foundation Year 1 และ Foundation Year 1 จะใช้เวลาทั้งหมด 1 ปี โดยหลังจากจบ 1 ปี เราจะได้รับเป็น Full Registration ซึ่งก็คือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่อังกฤษนั่นเอง
เมื่อเราได้ Full Registeration เรียบร้อยแล้ว เราจึงจะสามารถกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในเมืองไทยได้

ถัดมาคือ Foundation Year 2 ต่ออีก 1 ปีก่อนที่จะเลือกว่าจะไปสาย General Practioner หรือสาย Other Speciality ตรงนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ GMC และ Medical School Council ที่อังกฤษ

การสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เขาสอบอะไรกันบ้าง
เมื่อได้ฝึกงานในฐานะแพทย์ฝึกหัดเป็นเวลา 1 ปี หรือจบ Foundation Year 1 และได้ Full Registration จากที่อังกฤษแล้ว ตอนนี้ก็สามารถที่จะสมัครสอบใบประกอบ วิชาชีพเวชกรรมของเมืองไทยได้ ซึ่งข้อสอบนั้นมีอยู่ 3 ส่วนได้แก่

ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences) 

ส่วนที่ 2 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) 

ส่วนที่ 3 ทักษะและหัตถการทางคลินิก ประกอบด้วย Objective Structed Clinical Examination (OSCE), Modified Essay Question, และ Long Case 

เมื่อสอบทั้งหมดที่กล่าวมาผ่านเกณฑ์และ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นหมอเต็มตัว